Wymogi inwestorów instytucjonalnych (np. banków) oraz inwestorów skłonnych angażować się w crowdfunding dłużny

Możemy być pewni, że niezbędne będzie ostatnie sprawozdanie finansowe (oraz kilka, poprzednich).

Bezwzględnie potrzebny i szczegółowo badany będzie biznesplan firmy w wariantach: bez projektu, jak również z projektem, wraz z określeniem spodziewanej sprzedaży, kosztami, przychodami, opisem zespołu pracowników i uwzględnieniem szeregu rodzajów ryzyka uznanego za istotne dla działalności firmy. Przedmiotem zainteresowania inwestorów będą również wszelkie plany rozwoju firmy, z odniesieniem do finansów i wskazaniem kamieni milowych w wizji rozwoju.

 

Zanim dojdziesz na szczyt musisz pokonać wiele stopni!

mini_kues.jpg
                                                    fot. freepik.com

 

Dokumenty finansowe są oczywiście crème de la crème dla każdej instytucji i dla większości inwestorów prywatnych. Dotyczy to wszystkich sposobów pozyskiwania funduszy przez firmę. Jednak odnoszą się one do zdarzeń przeszłych - rzeczywistych i choć istotne, niekoniecznie wystarczą do podjęcia końcowej decyzji. Niedoceniana bywa praca nad klarownym zaprezentowaniem projektu i oceną potencjału przedsiębiorstwa po wdrożeniu innowacji. Czy wzrośnie jego wartość rynkowa? Bo przecież właśnie o to chodzi! Przy tym tej spodziewanej wartości nie należy przeszacować. Gruszki na wierzbie nie należą do przysmaków finansistów... 

 

Aby spełnić wymagania inwestorów potrzeba trochę wysiłku!

mini_mrsiraphol (2).jpg
                                                     fot.freepik.com

 

 

wymogi_inwestorów.png
Raport Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacji Praktyków Biznesu                                

 

Czego mogą oczekiwać inwestorzy?

Odpowiedź jest prosta – praktycznie wszystkiego. Szczególnie, jeśli inwestycja jest ryzykowna, a do takich zazwyczaj zalicza się przedsięwzięcia innowacyjne, zaś firmie zależy na funduszach. Dla inwestorów ważną kwestią jest wiarygodność otrzymanych informacji. W przypadku innowacji szczególnie trudno ocenić prawdopodobieństwo porażki biznesu. Szukając finansowania trzeba zrozumieć, iż druga strona chce wiedzieć komu przekaże fundusze, na co, na jakich zasadach i kiedy otrzyma zwrot z inwestycji. I jak bardzo ten zwrot jest prawdopodobny.

Banki muszą stosować się do ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz.U.2020. poz. 1896) wraz ze zmianą dokonaną ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U.2015.poz.1513). Dodatkowo muszą uwzględnić Pakiet CRD IV / CPR, opublikowany 27.06.2013 w Dzienniku Urzędowym UE i Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U.2017.poz 637). I nie jest to bynajmniej kompletna lista przepisów prawa związanego z oceną oceną inwestycji i zarządzaniem ryzykiem w bankach.

Z kolei popularny ostatnio crowdfunding czeka przegłosowanie nowej, bardzo wymagającej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Trzeba też pamiętać, że osoby kupujące akcje lub udziały na specjalnych platformach crowdfundingowych, posiadają wiedzę pozwalającą im na przemyślane wybory. Są też ostrożne. 


Crowdfunding akcyjny

Poniżej prezentujemy tylko niektóre dokumenty, konieczne do przygotowania, o ile firma chce w ten sposób szukać funduszy.

 1. Podstawowe informacje o firmie (adresowe, z Krajowego Rejestru Sądowego i inne).
 2. Przewidywana struktura akcji/udziałów w firmie po zakończeniu kampanii crowdfundingowej lub po pozyskaniu innej opcji finansowania.
 3. Wyniki finansowe: bilans, rachunek zysków i strat (oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty, obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy), rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym. Dodatkowe informacje zawierające opis zasad rachunkowości wraz z metodami wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego. Uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty. Opinia lub sprawozdanie biegłego rewidenta.
 4. Doświadczenie kadry zarządzającej.
 5. Krótki opis rynku na którym funkcjonuje firma.
 6. Informacje o zapotrzebowaniu na kapitał.
 7. Informacje o celach emisyjnych, łącznie z korzyściami dla inwestorów.

Przy crowdfundingu akcyjnym trzeba zaprezentować dokument ofertowy, na który składają się:

 1. Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje. Zawiera ono m.in. dane o emitencie, trybie emisji akcji, podstawowe informacje o emisji, cenę, minimalny próg emisji, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy, termin zapisu na akcje.
 2. Dokument informacyjny o ofercie publicznej akcji, zawierający dane kontaktowe emitenta, kody PKD, informacje o Zarządzie, prezentację akcjonariatu przed i po emisji, informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych, sposób wykorzystania środków finansowych z emisji (cele inwestycyjne). W tym miejscu prezentujemy równie istotne czynniki ryzyka związane z działalnością emitenta (ale nie tylko z nią, bo lista rodzajów ryzyka jest naprawdę bardzo długa).

Crowdfunding udziałowy

Dotychczas metody poszukiwania na rynku społecznościowym finansowania w postaci emisji udziałów były rozwijanie na równi z crowdfundingiem akcyjnym, a nawet często mylone ze sobą. Opublikowane projekty ustawy o finansowaniu społecznościowym, które oczekują na zakończenie procesu legislacyjnego mają na celu wdrożenie istotnych utrudnień dla tego sposobu poszukiwania finansowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że kapitał w postaci emisji nowych udziałów pozostanie jedną z dopuszczalnych dróg poszukiwania finansowania. W tym przypadku również trzeba liczyć się z przygotowaniem dokumentacji finansowej. Nie wolno zapominać o klarownym opisie innowacji (czyli projektu na który szuka się pieniędzy), wraz z przedstawieniem rynku, którego ona dotyczy. No i o opisie przewidywanej formiy dopuszczenia upłynnienia zakupionych udziałów (jak wyjść z inwestycji) wraz z polityką dywidendową.

Oświadczenie o objęciu wkładu powinno nastąpić w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 255 § 1 i 3 k.s.h., zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników, która musi być podjęta co najmniej większością dwóch trzecich głosów (art. 246 § 1 k.s.h.), a sama uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Wyjątkiem jest umowa spółki przewidująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia. Wówczas do przyjęcia takiej uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów i nie jest też wymagane zachowanie formy protokołu notarialnego.

Warto zwrócić uwagę na brak przeszkód prawnych, aby przy podwyższeniu kapitału zakładowego wydawać udziały za wartość przekraczającą wartość nominalną (agio). Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia struktury udziałów.

Podwyższenie wymaga zgłoszenia do KRS, do którego należy dołączyć:

 • uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego;
 • oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu całości wkładów na podwyższony kapitał zakładowy;
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej przepisanej wysokości;
 • uchwałę o zmianie umowy spółki (jeżeli podwyższenie następuje przez zmianę umowy spółki);
 • tekst jednolity umowy spółki (jeżeli podwyższenie następuje przez zmianę umowy spółki);
 • listę wspólników ze wskazaniem liczby i wartości nominalnej udziałów przysługujących każdemu z nich.